Kierownictwo budowy

oglądanie budynku

W firmie Marfi zajmujemy się profesjonalnym kierownictwem budowy. Nasi fachowcy posiadają wszystkie konieczne uprawnienia nadane przez instytucje państwowe pozwalające na podjęcie tego odpowiedzialnego stanowiska. Ponadto są to ludzie wykształceni oraz doświadczeni. W trakcie swojej pracy wykazują się dokładną znajomością przepisów prawa oraz bhp. Dbają o prawidłowy przebieg prac i bezpieczeństwo pracowników, a także skupiają się na zachowaniu dobrej atmosfery i zgodnej komunikacji na danym terenie budowy. Skrupulatnie trzymają się wytycznych otrzymanych od inwestora i pozostają z nim w stałym kontakcie. Bezzwłocznie reagują na każde potencjalne zagrożenie lub błąd i sprawnie je likwidują.

 

Prawa i obowiązki kierownika budowy

 

Prawa oraz obowiązki kierownika budowy zostały ściśle określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Do jego głównych zadań należy natomiast m.in.:

• przejęcie placu budowy od inwestora,
• zabezpieczenie terenu budowy włącznie ze wszystkimi znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi itp.,
• wykonanie kosztorysu budowlanego oraz powykonawczego,
• skrupulatne prowadzenie dziennika budowy,
• sporządzenie dokumentacji BHP i planu BIOZ,
• kierowanie budową według otrzymanego projektu i przepisów techniczno-budowlanych,
• zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ochrona pracowników,
• przeprowadzanie inwentaryzacji i wydawanie opinii technicznych,
• zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój projekt budowy przebiegnie bezbłędnie i szybko, skontaktuj się z nami.